SOF projektbidrag 2025-2027

Styrgruppen för odontologisk forskning utlyser projektmedel för klinisk odontologisk forskning. Utlysningen öppnar den 8 april och stänger den 2 juni klockan 24:00.

Utlysning av projektbidrag för odontologisk forskning

Region Stockholm och Karolinska Institutet (KI) har som gemensamt mål att genom forskning och utveckling förbättra tandvården i Stockholms län. Styrgruppen KI/Region Stockholm för odontologisk forskning (SOF) utlyser nu medel för klinisk odontologisk forskning.

Projektbidrag kan sökas för kliniskt inriktade projekt inom samtliga odontologiska områden och är avsedda för forskning som genomförs i Stockholms län. SOF stödjer projekt som riktar sig mot grundläggande behov inom oral sjukvård och visar potential för samhälleliga och nationella hälsoeffekter. Projekt som samarbetar med starka forskningsmiljöer och som involverar doktorander och postdoktorer uppmuntras.

Behörighetskrav

För att vara behörig att ansökan om SOF projektbidrag måste projektet inkludera ett samarbete mellan institutionen för odontologi (IO), KI och annan odontologisk vårdgivare i Stockholms län. För att uppfylla kravet på ett samarbete behöver forskare från IO och från en odontologisk vårdgivare aktivt bidra till planering, genomförande och analys av resultat. Huvudsökande måste var anknuten till IO, KI eftersom SOF projektmedel administreras av institutionen. Om det inte föreligger ett verkligt samarbete enligt ovan angivna villkor är ansökan inte behörig och kommer inte att bedömas. Huvudsökande skall ha disputerat och vara projektledare för en projektgrupp. Medsökande är den eller de personer (max 2 personer) som tillsammans med projektledaren svarar för planering och genomförande av projektet. Samtliga medsökande ska bidra vetenskapligt till projektet och vara tillfrågade om att delta i ansökan. Projektgruppen och de olika medsökandes roller ska tydligt beskrivas.

Anslagsperiod

Stöd kan utgå för period upp till tre år (2025-2027). Dispositionstid för beviljade medel är kalenderåret för respektive år som medel beviljats. Beviljade medel kommer att vara tillgängliga från 1 januari för varje anslagsår och måste förbrukas under det innevarande året. Bidraget omfattar projektrelaterade kostnader, exempelvis löner, resor (inklusive vistelser vid forskningsanläggningar), publiceringskostnader, mindre utrustning. 2,5 miljoner kronor/år finns att söka och varje projekt kan maximalt söka och erhålla 500 000 kronor/år.

För övriga upplysningar, v.g. kontakta professor Bodil Lund, Karolinska Institutet, bodil.lund@ki.se.

Regler för ansökan

Ansökningshandlingarna skall i sin helhet vara skrivna på engelska då granskning även sker av internationella bedömare. Ansökan görs i ansökningsportalen Researchweb.

Ansökningsperioden startar 8 april 2024 och en fullständig ansökan måste inkomma innan den 2 juni 2024 kl. 24.00. Ansökningar inkomna efter deadline behandlas inte. Besked om tilldelning sker i september 2024. Ofullständiga ansökningar behandlas inte. Inga kompletteringar efter ansökningstidens slut kommer att godkännas.

Endast en projektansökan kan lämnas in per ansökningstillfälle och huvudsökande kan endast inneha projektbidrag för ett projekt i taget. Huvudsökande kan dock vara medsökande i andra ansökningar.

Det är viktigt att villkoren för det sökta anslaget uppfylls och att du följer instruktionerna eftersom det i annat fall kan vägas in i bedömningen.

Ansökan är en allmän handling som är offentlig om den inte omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Ansökan till etikprövningsnämnden/myndigheten måste vara godkänd för att beviljade medel ska betalas ut.

Specifika anvisningar till ansökan på svenska och engelska finns längre ner på sidan under ”Dokumentlista”.

Beredningsarbetet

Jävsregler, i enlighet med Karolinska Institutets riktlinjer om jäv tillämpas vid berednings- och bedömningsarbetet för att garantera en opartisk hantering. 

Ansökan granskas av externa bedömare. Gruppen leds av en ordförande som sammanställer och rangordnar de sökande varefter styrgruppen för odontologisk forskning fattar beslut. Bedömargruppen kan adjungera ytterligare bedömare om de anser att de saknar kompetens att bedöma en ansökan. 

Ansökan granskas och bedöms enligt följande kriterier:

  • Projektets kliniska frågeställning
  • Metod och vetenskaplig kvalitet – fokus på nytänkande och originalitet 
  • Kompetens och genomförbarhet 
  • Patientmedverkan och patientnytta (utslagsgivande)

Granskarna uppmanas att se till hela projektgruppens kompetens och inte bara huvudsökandes meriter vid bedömning av ansökan. 

Medelpoängen för varje bedömningskriterium beräknas. Ansökningarna rankas enligt den totala poängen som är summan av medeltalet för samtliga bedömningskriterier. Juniora sökande (upp till 10 år efter disputation) tilldelas två extra poäng till den totala poängen. Mer information om bedömningskriterier, bedömningsprocessen samt namn på externa granskare finns i dokumentet ”SOF Reviewer Guidance 2024”. 

Tidplan 2024

Ansökningsperioden börjar: 8 april
Sista ansökningsdag: 2 juni, kl24:00
Behörighetsgranskning: 3 till 7 juni
Sakkunniggranskning: 15 juni till 15 augusti
Beslut av SOF styrgrupp: september

Teknisk support

Support ges fram till klockan 15:00 den 31 maj. 

support@researchweb.org

Dokumentlista

Uppdaterad av:

Amanda Klein 2024-03-26